Condicions d’ús

Les clàusules que es relacionen a continuació regulen les condicions d’ús dels portals d’Internet www.condeshotels.com, www.condesdebarcelona.com, www.hotelcondesdebarcelona.com, www.condesdebarcelona.cat, www.hotelespanya.com, www.loidi.com i www.restaurantlasarte.com d’HOTEL ESPAÑA BARCELONA 2015, S.L.U. (en endavant, el portal).

El terme usuari inclou qualsevol persona que accedeixi al portal, sigui directament o des d’un altre lloc d’Internet.

Les condicions generals que regulen l’ús del portal són les següents:

1.- GENÈRIQUES

Els serveis oferts per HOTEL ESPAÑA BARCELONA 2015, S.L.U. en aquest lloc d’Internet es regulen mitjançant les clàusules que contenen aquestes condicions (sens perjudici de la resta d’avisos legals i condicions que figuren en el portal).

HOTEL ESPAÑA BARCELONA 2015, S.L.U. es reserva el dret de modificar, totalment o parcial, aquestes condicions generals i les noves condicions que acordi seran aplicables tan bon punt siguin inserides a la pàgina.

2.- IDENTIFICACIÓ I RAÓ SOCIAL DE L’EMPRESA OFERENT

HOTEL ESPAÑA BARCELONA 2015, S.L.U., amb CIF B66522947 i domicili al Carrer de Sant Pau, 9-11, 08001, Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 44.879, foli 1, full B-470.136, inscripció 1, presta els seus serveis a través d’Internet a les pàgines web www.condeshotels.com, www.condesdebarcelona.com, www.hotelcondesdebarcelona.com, www.condesdebarcelona.cat, www.hotelespanya.com, www.loidi.com i www.restaurantlasarte.com.

Per a qualsevol consulta, suggeriment o reclamació, l’usuari es pot adreçar a les oficines de la nostra empresa, situades a l’adreça esmentada anteriorment, o bé a l’adreça de correu electrònic: informatica@condesdebarcelona.com.

3.- CONDICIONS D’ACCÉS DE L’USUARI

L’usuari s’obliga a utilitzar la informació continguda en aquest lloc d’Internet amb les finalitats pròpies del portal exclusivament, en concret la finalitat d’obtenir informació sobre els serveis oferts i de fer suggeriments, i a no fer directament o indirecta cap tipus d’explotació comercial diferent dels usos autoritzats.

L’usuari de la pàgina web té dret a l’accés lliure i gratuït a la informació pública que s’hi recull, tot i que HOTEL ESPAÑA BARCELONA 2015, S.L.U. es reserva el dret de restringir l’accés a determinades seccions i serveis del portal als seus clients.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els materials i els continguts del portal (a títol enunciatiu i no limitador: les marques, els logotips, els textos, les fotografies, les icones, les imatges, etc., com també el disseny gràfic, el codi font i la resta d’elements de programari que conté aquesta pàgina web) són propietat d’HOTEL ESPAÑA BARCELONA 2015, S.L.U. o de les altres entitats que poden oferir informació a través del portal. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense l’autorització prèvia escrita de forma fefaent d’HOTEL ESPAÑA BARCELONA 2015, S.L.U. o, si escau, de l’entitat titular dels drets, no està permès utilitzar-los, reproduir-los, transmetre’ls ni manipular-los, com tampoc qualsevol ús que depassi la utilització necessària per a la visita de la pàgina i l’ús dels serveis oferts.

L’accés als serveis subministrats no suposa per part d’HOTEL ESPAÑA BARCELONA 2015, S.L.U. ni per part del titular respectiu cap renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense l’autorització prèvia i expressa per escrit dels titulars respectius d’aquests drets, sens perjudici del dret de visualització i obtenció d’una còpia privada de seguretat d’aquests continguts, sempre que aquest dret s’exerceixi d’acord amb els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d’aquests drets, i s’utilitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a la informació personal de l’usuari.

La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspon exclusivament a l’usuari.

5.- OBJECTE DEL PORTAL

Aquesta pàgina ha estat dissenyada per HOTEL ESPAÑA BARCELONA 2015, S.L.U. per facilitar informació sobre els seus serveis.

La pàgina web disposa d’unes dades de contacte i formularis a través dels quals els usuaris es poden dirigir a l’empresa per a les finalitats previstes en cada cas, segons la regulació de les clàusules del portal.

HOTEL ESPAÑA BARCELONA 2015, S.L.U. es reserva el dret de fer totes les modificacions i actualitzacions de la pàgina web que consideri convenients.

6.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

HOTEL ESPAÑA BARCELONA 2015, S.L.U. no respon per les interrupcions que es puguin produir en els serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als usuaris utilitzar els serveis oferts.

HOTEL ESPAÑA BARCELONA 2015, S.L.U. no respon davant de qualsevol possible responsabilitat pels danys i els perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat o autenticitat de la informació facilitada pels usuaris.

Així mateix, HOTEL ESPAÑA BARCELONA 2015, S.L.U. no respon de les pàgines web a les quals pugui remetre a través d’enllaços o vincles, bàners o altres dispositius, ni dels continguts que aquestes puguin incloure en els seus portals.

HOTEL ESPAÑA BARCELONA 2015, S.L.U. no garanteix la inexistència d’errors en l’accés al portal, en el seu contingut, ni que aquest estigui actualitzat, encara que invertirà tots els seus esforços a evitar possibles errors i en cas que n’hi hagi a reparar-los o actualitzar-los. HOTEL ESPAÑA BARCELONA 2015, S.L.U. es reserva la facultat de fer, en qualsevol moment i sense necessitat d’un avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el portal o en la seva configuració i presentació.

Tant l’accés al portal com l’ús que es pugui fer de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de qui els faci. HOTEL ESPAÑA BARCELONA 2015, S.L.U. no és responsable dels danys o els perjudicis que es puguin derivar d’aquest accés o ús de la informació.

7.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Informació

La informació rebuda per HOTEL ESPAÑA BARCELONA 2015, S.L. a través de la pàgina web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat conforme a la normativa vigent.

HOTEL ESPAÑA BARCELONA 2015, S.L.. informa al usuari que les dades personals que pugui facilitar a través d'aquesta pàgina web seran tractatades sota la responsabilitat de HOTEL ESPAÑA BARCELONA 2015, S.L. amb la finalitat de gestionar els serveis proporcionats a través del present Portal d'Internet.

HOTEL ESPAÑA BARCELONA 2015, S.L.. podràs utilitzar les dades identificatives i de contacte dels usuaris per mantenir-los informats sobre les activitats, productes i serveis dels hotels del Grup Cadarso o d'altres entitats relacionades amb aquest grup d'empreses que puguin resultar del seu interès.

Al proporcionar les seves dades a través dels formularis inclosos en aquesta web, vostè està donant el seu consentiment al tractament dels mateixos d'acord amb les condicions establertes en aquesta clàusula informativa.

Conservació de la informació

Els dades proporcionats es conservaran mentre no es sol·liciti la cessió de l'activitat, es mantingui la relació comercial durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals o fins que no siguin necessaris o pertinents per a la finalitat per la qual han estat recollits o registrats .

Destinataris:

Els dades no es cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal, encara que sí que seran compartits amb altres hotels del Grup Cadarso:

• HOTEL CONDES 2015, S. L.

• HOTEL ESPAÑA BARCELONA 2015, S.L.

• HOTEL MONUMENT BARCELONA 2015, S.L.,

Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Podeu sol·licitar en qualsevol moment l'accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació, oposició i cancel·lació, per això haurà d'adreçar-se al GRUP CADARSO per correu postal a Avda. Diagonal, 463 bis, 08006 Barcelona, ​​o mitjançant correu electrònic a lopd@grupocadarso.com

Seguretat en el tractament, procés informàtic i custòdia de dades

HOTEL ESPAÑA BARCELONA 2015, S.L.. declara i garantitza que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals d'acord amb la legislació vigent. Per això, s'ha establert un Sistema de Gestió de la Protecció de Dades Personals per tal de determinar i implantar els mitjans tècnics i organitzatius a la seva disposició per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatoris de dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

8.- LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.

9.- POLÍTICA DE VENDA I DEVOLUCIONS

És necessària la targeta de crèdit per garantir totes les reserves.

Les reserves es poden cancel·lar sense cap càrrec fins 48 h abans de l’arribada, excepte en el cas que les tarifes siguin no reemborsables, les quals no permeten cancel·lacions ni modificacions. Si es produís una cancel·lació dins del període de 48 h previ a l'arribada o si el client no hi acudís, l’hotel carregarà l’import corresponent a la primera nit a la targeta de crèdit del client.

10,- TARGETA REGAL HOTEL ESPANYA

En comprar una targeta de regal d'HOTEL ESPANYA BARCELONA 2015 està d'acord amb les següents Condicions d'ús.

La targeta de regal d'HOTEL ESPANYA  BARCELONA 2015 es pot canviar per serveis d'allotjament i restauració de l'hotel  però no es pot utilitzar com a dipòsit per avançat per a futurs serveis.

Les targetes de regal no són reemborsables i no es poden canviar per diners en efectiu i no tenen valor a menys que es bescanviïn. En cas de pèrdua o robatori no seran reemplaçades. Els càrrecs dels hostes que superin el saldo de la targeta de regal es poden liquidar en efectiu o amb targeta de crèdit.

La validesa de la targeta és d'1 any a partir de la compra. de processar la transacció.

Qualsevol informació personal, incloses les dades de la targeta de crèdit, es tractarà d'acord amb la Política de privadesa de Condes Hotels.

Subscriu-te a la newsletter

El nom és requerit
Els cognoms són requerits
Es requereix correu electrònic
Seleccioneu un idioma
Selecciona un país
Heu d'acceptar les condicions legals

Moltes gràcies

La subscripció a la newsletter s'ha desat correctament.